Forum Rozwoju Przemysłu opracowało postulaty wsparcia przedsiębiorstw w dobie pandemii - SZCZEGÓŁY

T. Zieliński i P. Sarnecki o wsparciu dla przemysłu

Obecna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem wywołanym przez rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce oraz na świecie zagraża gospodarce, w tym przemysłowi. W wielu miejscach pracy w związku z pandemią ograniczono lub zawieszono produkcję. Bardzo mocno odczuwa to polski przemysł, w którym zatrudnionych jest ponad 3,2 mln osób, co stanowi ok. 20% w zatrudnieniu ogółem w Polsce, i którego wartość produkcji sprzedanej wynosi przeszło 1,5 bln PLN. Forum Rozwoju Przemysłu przekazało postulaty oraz propozycje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw rządowi i parlamentowi.

- Widzimy, że rząd przygotowuje propozycje wsparcia dla przedsiębiorców, ale niestety proponowane rozwiązania są niewystarczające i nie odpowiadają na realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstw. Przede wszystkim potrzebujemy mechanizmów zabezpieczających stworzone przez nas miliony miejsc pracy, tak by obecny kryzys gospodarczy nie przerodził się w kryzys społeczny  - wskazuje dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, inicjatora Forum Rozwoju Przemysłu.

Przemysł jako sektor zajmuje pierwsze miejsce w budowaniu polskiego PKB, z blisko 22%-owym udziałem. Duże zakłady przemysłowe są też głównym partnerem dla transportu oraz sektora MŚP.

- Uważamy, że w obecnej sytuacji tylko równe traktowanie wszystkich grup przedsiębiorców przyniesie oczekiwane efekty. Jeśli duże firmy upadną lub znacząco ograniczą działalność to mniejsze nie będą miały zamówień. W naszej opinii pomoc udzielona wszystkich grupom przedsiębiorstw będzie zgodna z prawodawstwem unijnym w kontekście dozwolonej pomocy publicznej – dodaje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, współtworzący Forum.

Forum Rozwoju Przemysłu jako platforma współpracy kluczowych organizacji przemysłowych w Polsce przekazało Prezesowi Rady Ministrów postulaty w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w kwestiach finansowania, podatków, infrastruktury czy stosunków pracy – wśród nich m.in. apele o:

  1. Wprowadzenie mechanizmów ochronnych dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i źródeł kapitału.
  2. Przejęcie przez państwo wypłaty zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby lub kwarantanny w wysokości 100% wynagrodzenia osoby ubezpieczonej.
  3. Przejęcie przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłaty 60% wynagrodzenia pracowników u pracodawcy notującego spadek min. 15 proc. w stosunku do marca 2020 r.
  4. Umorzenie danin publicznych dla przedsiębiorców na 6 miesięcy liczone od zobowiązań za marzec 2020 r. - VAT, PIT, CIT, ZUS. 

Wszyscy Partnerzy FRP mają pełną świadomość, iż to właśnie od jakości wsparcia przemysłu w trudnych chwilach pandemii koronawirusa zależą możliwości podtrzymania tego filaru i zaplecza nowoczesnej gospodarki.