Forum Rozwoju Przemysłu opracowało postulaty wsparcia przedsiębiorstw w dobie pandemii - SZCZEGÓŁY

Partnerzy o Forum Rozwoju Przemysłu

Chemia jest integralnym elementem każdej dziedziny życia. Odgrywa kluczową rolę dla większości sektorów gospodarki, a także w naszym życiu codziennym. Oznacza to również, że zmienia się wraz z otaczającą nas rzeczywistością, ale także bardzo silnie ją determinuje. Przez ostatnie trzy dekady, krajowa branża chemiczna, dzięki ogromnemu wysiłkowi rozwija się bardzo dynamicznie i jest liderem regionu. Liczne inwestycje przyczyniły się do jej unowocześnienia i wzrostu zaangażowania w działania prośrodowiskowe. Wagę i znaczenie sektora chemicznego najlepiej obrazują dane statystyczne – produkcja sprzedana w 2018 roku kształtowała się na poziomie 264,8 mld zł, dając branży aż 17 procent udziału w całym polskim przemyśle i tworząc przeszło 315 tysięcy miejsc pracy. Jednakże utrzymanie polskiego przemysłu na odpowiednio wysokim poziomie rozwoju jest bez wątpienia coraz większym wyzwaniem. Dlaczego? Głównie ze względu na stale rosnące obostrzenia regulacyjne, które przed nami stoją, silnie determinując naszą pozycję. Właśnie w celu lepszego wsparcia naszej konkurencyjności zainicjowaliśmy powstanie Forum Rozwoju Przemysłu. Będzie to płaszczyzna efektywniejszej i skuteczniejszej reakcji oraz dotarcia informacyjnego zarówno do przemysłu, jak i do administracji publicznej w zakresie najważniejszych działań mogących mieć wpływ na funkcjonowanie przemysłu, a tym samym rozwój całej gospodarki Polski – a przecież to jest naszym wspólnym celem. 

dr inż. Tomasz Zieliński
Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

 

Gospodarka jest fundamentem rozwoju każdego państwa i społeczeństwa,a zapewnienie sprzyjających warunków do rozwoju gospodarczego jest niezbędne dla osiągnięcia dobrobytu i zadowolenia obywateli. Stabilna gospodarka wpływa także na wzrost roli każdego państwa na arenie międzynarodowej i podniesienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Współczesna gospodarka jest niezwykle zróżnicowana, jednak jej poszczególne sektory silnie się zazębiają i uzupełniają, dlatego dialog pomiędzy ich przedstawicielami jest bardzo ważny. W tej perspektywie podjęcie utworzenia platformy współpracy w ramach Forum Rozwoju Przemysłu jest tak istotne i budujące. Wierzę, że współpraca, wymiana doświadczeń, myśli i opinii przełoży się na skuteczniejsze i skoncentrowane działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania obecnych – i wspomagania nowych inwestycji.

Jakub Faryś – Prezes Polskiego Związku
Przemysłu Motoryzacyjnego

Europa, a w niej Polska, jest na ścieżce re-industrializacji, która winna postępować równolegle do rozwoju sektora usług. Silny polski przemysł zapewnia nie tylko dobrobyt, ale również bezpieczeństwo kraju. Inicjatywa powstania Forum Rozwoju Przemysłu wpisuje się w strategię wsparcia jednej z głównych gałęzi polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy produkujący w Polsce dostaną kolejną możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, ale może przede wszystkim wyartykułowania swoich potrzeb. Chodzi nam nie tylko o platformę wymiany myśli i pomysłów, ale także o skuteczne narzędzie reprezentowania przemysłowców, promowanie ich nowoczesnych technologii, usuwanie barier rozwojowych oraz pomoc w ekspansji na światowe rynki. Te cele możemy osiągnąć szybciej i efektywniej tworząc odpowiednią skalę działania, a do tego potrzebne nam Forum!

Wojciech Konecki – Członek Zarządu,
Dyrektor Generalny Związku Pracodawców AGD,
APPLiA

Bardzo cieszymy się z zaproszenia Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego do inicjatywy Forum Rozwoju Przemysłu, ponieważ uważamy, że wspólna reprezentacja w kontaktach z władzami - polskimi i europejskimi– jest bardzo potrzebna. Pozwoli ona skutecznie formułować i przekazywać stanowiska przemysłu do instytucji, które mają wpływ na warunki funkcjonowania firm w Polsce.Praktyka firm kosmetycznych i detergentowych działających w Stowarzyszeniu potwierdza także ogromną wartość wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy nimi. Rozszerzenie tej bazy wiedzy o firmy z innych branż, organizacje branżowe, instytucje szkolnictwa wyższego i podmioty badawcze, pozwali nam lepiej jeszcze definiować możliwe kierunki rozwoju przedsiębiorstw - nowe rynki, nowe technologie, nowe usługi i produkty. Firmy z różnych sektorów mogą mieć zbliżone źródła innowacji i wzrostu, ważne dla budowy trwałych przewag konkurencyjnych. Wymiana informacji i doświadczeń pozwoli nam także identyfikować bariery rozwoju i wspólnie poszukiwać rozwiązań.

dr Anna Oborska | Dyrektor Generalny,
Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Forum Rozwoju Przemysłu jest szansą na szeroką współpracę wielu branż w sprawach kluczowych dla gospodarki. Przemysł w Polsce odpowiada za znaczącą część PKB. Tworzymy też miliony miejsc pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach inwestujących w ciągły rozwój. Forum będzie miejscem, w którym poszczególne branże będą mogły współpracować na rzecz rozwoju kraju. Cieszymy się, że możemy współtworzyć to porozumienie.

Piotr Sarnecki, Dyrektor Generalny Polskiego
Związku Przemysłu Oponiarskiego

Forum Rozwoju Przemysłu jest przede wszystkim płaszczyzną prowadzenia dialogu pomiędzy największymi sektorami polskiej gospodarki, których strategiczne interesy w znacznej mierze się pokrywają. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań. Istotnym warunkiem zachowania zrównoważonego rozwoju są precyzyjne i możliwe do realizacji normy prawne. Poza tym stabilne dostawy paliw o wysokiej jakości i przystępnej cenie, są ważne dla całej gospodarki i nastrojów konsumenckich. Liczymy, że dzięki współpracy w ramach Forum uda się skutecznie wspierać rozwój społecznogospodarczy w Polsce.

Leszek Wiwała, Prezes-Dyrektor Generalny
Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu
Naftowego

Forum Rozwoju Przemysłu to przykład dobrowolnej inicjatywy wskazującej na to, iż tylko łącząc różne gałęzie i obszary gospodarki można w sposób świadomy i długofalowy przyczynić się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego uwzględniającego uwarunkowania środowiskowe i społeczne. Wyzwań i zadań stawianych przed Forum Rozwoju Przemysłu jest dużo, a tylko szeroko rozumiana współpraca oparta o wiedzę i doświadczenie jej członków umożliwi budowanie zarówno odpowiedzialnych przedsiębiorstw, jak i będzie odpowiedzią na kształtowanie konsumenta przyszłości. Tylko wspólne działanie wszystkich interesariuszy umożliwi wielokrotne wykorzystywanie zasobów zawartych w produktach, jak i kształtowanie nowych modeli gospodarczych. Należy w pierwszej kolejności podkreślić ważny wkład Forum Rozwoju Przemysłu i jego rolę w uświadamianiu wszystkich o nowo kształtowanym systemie wartości. Produkty nie mają stać się odpadem, a nową wartością umożliwiającą wytworzenie nowych dóbr czy usług. FRP będzie również elementem obecnie obserwowanego trendu przejścia od społeczeństwa konsumpcyjnego do transformacji w kierunku społeczeństwa klimatycznie świadomego. To już konieczność podjęcia zdecydowanych kroków zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym w wymiarze gospodarczym i społecznym. Zachęcam
do współpracy nad nowymi rozwiązaniami.

mgr inż. Konrad Nowakowski,
Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań